điều startup việt còn thiếu

Những điều còn thiếu của startup Việt Nam

Nếu có thể, hãy đầu quân về một công ty nào đó làm trong 2 – 3 năm để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cơ bản trước khi bắt đầu nghĩ đến việc khởi nghiệp. Thiếu nền tảng kiến